top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AOLife

ตัวดำเนินการ

ไซต์นี้ดำเนินการโดย Nutraminds Pte Ltd จากที่อยู่จดทะเบียนที่ 268B Joo Chiat Road, Singapore 427522

 

 

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของไซต์นี้คือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ Nutraminds Pte Ltd ผลิตภัณฑ์และร้านค้าของเราแคมเปญที่เราสนับสนุนและกิจกรรมที่เราดำเนินการ เราไม่ได้ขายสินค้าและบริการโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการบนหน้า ร้านค้า ของเรา

 

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

เราได้ให้ความใส่ใจในการจัดทำเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องทางเทคนิคบางอย่างอาจอยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลา

 

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อมูลบนไซต์ถูกรวมไว้โดยสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรพึ่งพาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์

 

 

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนไซต์ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นและไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีให้บริการในทุกประเทศหรือชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในร้านค้าในพื้นที่ของคุณจะ เหมือนกับที่รวมอยู่ในไซต์

 

 

การเป็นเจ้าของวัสดุบนไซต์

Nutraminds Pte Ltd เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถเผยแพร่แจกจ่ายแยกใช้ซ้ำหรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ในรูปแบบวัสดุใด ๆ (รวมถึงการถ่ายเอกสารหรือจัดเก็บไว้ในสื่อใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) นอกเหนือจากตามใบอนุญาตการใช้งานแบบ จำกัด ที่กำหนดไว้ใน ประกาศ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือตามที่อนุญาตโดย Copyright Designs and Patents Act 1988 หรือ Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 ตามที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เทียบเท่าใด ๆ ที่อาจบังคับใช้ในประเทศของคุณ

 

 

เครื่องหมายการค้า

ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ใช้ในไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Nutraminds Pte Ltd เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือเสนอบริการภายใต้หรือโดยการอ้างอิงหรือใช้หรือทำซ้ำเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการใด ๆ ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Nutraminds Pte Ltd หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือบริการดังกล่าว เครื่องหมาย

 

 

ลิงก์ภายนอก

เราอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการรับประกันทั้งหมด (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในส่วนที่เกี่ยวกับไซต์และเนื้อหาของและการใช้งานสิ่งเดียวกันของคุณจะไม่รวมอยู่ด้วย ยกเว้นในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเราตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมความรับผิดต่อคุณในส่วนที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้

 

 

การแก้ไขข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมและจะตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาล


 

bottom of page